امکانات ظرفیت تصویر اتاق نرخ اتاق شماره اتاق ردیف
سه عدد تخت یکنفره ، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی 3 101 1
دو عدد تخت یک نفره ، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، توالت ایرانی 2 102 2
یک عدد تخت یکنفره ،و یک تخت دبل، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، توالت ایرانی ،یک عدد تخت کاناپه 3 103 3
دو عدد تخت یکنفره، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی ،یک عدد تخت کاناپه 3 201 4
یک عدد تخت دبل، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، توالت ایرانی ،یک عدد تخت کاناپه ، یک عدد تخت کاناپه دونفره 5 202سوئیت 5
دو عدد تخت یک نفره ، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، یک عدد تخت کاناپه 3 203 6
یک تخت دبل، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، یک عدد تخت کاناپه 3 204 7
یک عدد تخت یکنفره و یک تخت دبل، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی ،یک عدد تخت کاناپه 3 205 8
دو عدد تخت یک نفره ، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، یک عدد تخت کاناپه 2 206 9
دو عدد تخت یکنفره و یک عدد تخت دبل، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، توالت ایرانی ،یک عدد تخت کاناپه 5 207سوئیت 10
دو عدد تخت یک نفره ، یخچال ،تلویزیون ،کمد لباس، میزتوالت ،مبل راحتی، آباژور ،تلفن ،سشوار، مینی بار، لوازم بهداشتی، توالت فرنگی، توالت ایرانی، یک عدد تخت کاناپه 3 208 11
تهیه و تنظیم توسط گروه وب پویان